Galeria

3lip2019

Załączniki:

Treść:

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.1 Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 18.07.2019 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego.

1.2 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska
ul. Konrada Guderskiego 26 H
80-180 Gdańsk
Czynne w godzinach 8.00-16.0
z dopiskiem „Oferta na usługi cateringowe”
lub wysłać na adres e-mail: info@teczamontessori.pl

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail.

1.3 Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

1.4 Informacja o wyłonionym oferencie zostanie upubliczniona bazie konkurencyjności.

Wyłoniony zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania dokumentów.

1.5 Zamawiający ogłosi wybór oferentów na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta drogą mailową lub telefonicznie opublikuje także stosowną informację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

1.6 Oferta niespełniająca wymagań niniejszego zapytania w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będąca ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień oferenta) nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny oferty. Dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny.

1.7 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.
Zapytanie ofertowe może zostać anulowane bez podawania przyczyny.

1.8 Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności i ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego , oraz o ile okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie podana do publicznej wiadomości . W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert. Informacja taka zostanie podana na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ .

1.9 Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w terminie 2 dni od przedłożenia umowy zwycięskiemu oferentowi. Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę z listy rankingowej, w przypadku braku innych ofert dokona wyboru z tzw. „wolnej ręki”.

1.10 W przypadku braku wpływu ofert w terminie wskazanym w punkcie 13.1 lub wpływie ofert niespełniających kryteriów wynikających z warunków niniejszego zapytania Zamawiający zamyka zapytanie jako nierozstrzygnięte umieszczając stosowną informację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ .

Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@teczamontessori.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Szczerbowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607589895

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” nr umowy Nr Projektu: RPPM.05.03.00-22-0025/18-01 Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka dziecięcego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Konrada Guderskiego 26 H.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” nr umowy Nr Projektu: RPPM.05.03.00-22-0025/18-01 Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z treścią zapytania ofertowego – załącznik.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Montessori Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Konrada Guderskiego 26 H.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczanie posiłków 2 razy dziennie w ustalonych godzinach – zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Wykonawca posiada zarejestrowaną działalność gastronomiczną z cateringiem.
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonywania zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w której przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu;

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Klauzule społeczne – dodatkowo premiowane.

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia min. 1 osoby, która jest:
– osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
– bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
– osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
– osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
– osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
– osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
– osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
– osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
– ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Warunki zmiany umowy

2.1 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.

Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazywania bez dodatkowego wynagrodzenia praw autorskich o ile takowe wystąpią, możliwość odstąpienia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji usługi), kary umowne (co najmniej do wysokości miesięcznego wynagrodzenia przy obecności 25 dzieci) lub inne ogólnie przyjęte w obrocie gospodarczym zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy.

2.2 W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.3 Cena przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym.

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów, ani też ofert częściowych.

2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie usługi;
b) zmiany spowodowane:
– siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
– zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
– zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
– zmianami formalno-organizacyjnymi.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane jest uzupełnienie załączników: Formularza ofertowego i Oświadczeń. Oferta musi być zgodna z Zapytaniem Ofertowym – załącznik.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załącznikiem – Zapytanie Ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 55%,
B. cena brutto (specjalne potrzeby żywieniowe) – waga 30%
C. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B +C
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
C – Liczba punktów za kryterium: C
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka dziecięcego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska dla dzieci bez specjalny potrzeb żywieniowych
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 55 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 55 pkt.

B – Cena oferty (specjalne potrzeby żywieniowe)

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie usługi cateringowej – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi ze Żłobka dziecięcego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska
Punkty za kryterium: cena oferty (B) zostaną przyznane wg wzoru:
B= ( Bm : Bc ) x 55 pkt, gdzie:
B- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Bc- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 30 pkt.

C – klauzula społeczna

Punkty za kryterium C przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone z zapytaniem ofertowym.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

Wyłoniony oferent zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania dokumentów.

Wykluczenia

3.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:

a. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,

• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

• Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

3.2 Dokumenty o których mowa w punkcie 7.1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

3.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.

3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

TĘCZOWY RAJ JOANNA KWIETNIEWSKA

Adres

Kraczewicka 15

24-320 Poniatowa (miasto)

lubelskie , opolski

Numer telefonu

507960761

NIP

7171740262

Tytuł projektu

Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku

Numer projektu

RPPM.05.03.00-22-0025/18-01
GDAŃSK, 03-07-2019
W drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego, została wybrana firma z którą podpiszemy umowę na świadczenie usług cateringowych: Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki, ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy.
9mar2019

Rekrutacja: od dnia 01.03.2019 do 31.03.2019

Wyniki rekrutacji: do 30.04.2019 r.

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce
 • Umowa uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce

Wstępna Karta Zgłoszenia do wypełnienia w zakładce O Nas – Rekrutacja – Karta Zgłoszenia (na drugiej stronie wybieramy opcję: GRUPA z projektu aktywizacji osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy).

1mar2019

Drodzy Państwo, miło nam poinformować że nasz projekt „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPOWP).

Celem projektu jest stworzenie w okresie 14 miesięcy trwania projektu warunków dla 25 kobiet lub mężczyzn z miasta Gdańsk i gmin ościennych, pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3.

Wszelkie szczegóły jak i aktualne informacje znajdą Państwo w menu strony pod nazwą RPOWP lub pod tym linkiem: www.teczamontessori.pl/rpowp/

1mar2019

Drodzy rodzice, w II połowie przyszłego tygodnia, nasza kadra będzie odświeżać informacje z udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Szkolenie przeprowadza profesjonalna firma zewnętrzna. Zaczynamy o 16:00, czwartek 7-3-2019, czas trwania ok 1,5 godziny. Jeśli ktoś z Państwa chciał by wzbogacić swoją wiedzę, wiedzieć jak reagować na wypadek zagrożenia życia swojego dziecka – mamy wolne miejsca! Zapisy u Pani Asi. Opłata to tylko 70zł.

27lut2019

Drodzy Rodzice,

z radością informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu dzisiejszym, tj. 27.02.2019 r. ogłosił wyniki konkursu „MALUCH+” 2019.

Miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki, od stycznia 2019 r. wynosi zatem 100 zł. Czesne zmienia się w tym momencie z 990 zł na 890 zł.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od Dyrekcji placówki.

10sty2019

Drodzy Państwo, dzięki zaufaniu jakim nas obdarzyliście oddając swoje pociechy pod nasze skrzydła, możemy ponownie uruchomić rekrutacje do naszego żłobka.

Tak więc:

TĘCZA MONTESSORI poszukuje opiekunek/ nauczycieli do placówki żłobkowej. Praca w Gdańsku, ul. Guderskiego 26h (blisko obwodnicy, dobre połączenie z SKM).

Czego wymagamy?

 • wykształcenie pedagogiczne – uprawniające do pracy z dziećmi do lat 3 lub wykształcenie pielęgniarskie, dające również takie uprawnienia lub ukończony kurs opiekuna dający uprawnienia do pracy w żłobku
 • zamiłowanie do pracy z najmłodszymi, szukamy osób pogodnych, z pasją
 • otwartego umysłu na nową wiedzę i doświadczenie

Dodatkowymi atutami będą:

 • ukończone szkolenia / kursy Montessori
 • doświadczenie w pracy z dziećmi / referencje
 • uzdolnienia muzyczne/plastyczne/gry na instrumencie oraz pasje, którymi można pozytywnie zarazić nasze dzieci

Co oferujemy w zamian?

 • pracę w młodym zespole, miłej kadrze i życzliwej atmosferze
 • osoby bez doświadczenia mogą liczyć na wsparcie i podpowiedzi ze strony doświadczonego personelu
 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat)
 • dofinansowanie szkoleń
 • premie świąteczne
 • pomoc w uzyskaniu karty nauczyciela – uprawniającej do zniżek np. w komunikacji miejskiej.
 • konkurencyjne wynagrodzenie (od 2600 zł do 3600zł brutto – w zalezności od doświadczenia i wiedzy)

 

CV wraz z listem motywacyjnym można dostarczyć osobiście lub składać mailowo na info@teczamontessori.pl (w tytule: Nauczyciel Gdańsk – odpowiemy na każdego maila). W razie wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z nami poprzez FB, telefonicznie (+48 574 380 280) lub mailowo.

 

8sty2019

Kilka słów o Montessori

nanny

W Żłobku Montessori opieka nad dzieckiem prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. W myśl tego założenia opiekunki podążają za indywidualnym tempem rozwoju każdego z dzieci.

W naszej placówce dzieci przebywają w „przygotowanym otoczeniu” – aranżacja sal, meble, pomoce Montessori są tak rozmieszczone, by stymulować rozwój dziecka. Meble są niskie i otwarte, w nich znajdują się pomoce Montessori.

Meble rozmieszczone są w taki sposób, aby tworzyć kąciki tematyczne, w których znajduje się materiał rozwojowy z różnych obszarów rozwoju dziecka:

 • kącik ćwiczeń dnia praktycznego
 • kącik językowy
 • kącik z pomocami do rozwoju koordynacji oko-ręka
 • kącik plastyczny
 • kącik przyrodniczy

Bardzo ważną częścią sali jest osobno wydzielony obszar jedzenia. Tutaj nie tylko spożywane są posiłki. Jest to miejsce gdzie dzieci mogą pracować z przygotowanymi zestawami. Uczą się np. samodzielnego wyciskania soku czy krojenia owoców, nalewania wody do picia. Daje im to możliwość poszerzenia swoich umiejętności, ale także mają zapewniony stały dostęp do owoców i wyrabiane są zdrowe nawyki żywieniowe.

Potrzeba ruchu tak ważna dla rozwoju małego dziecka jest zaspakajana, albo w trakcie spacerów, albo w czasie zajęć wspólnych muzyczno–tanecznych, prostej gimnastyki czy zabaw ruchowych.

Miejscem w którym dzieci mogą zdobywać samodzielność w zakresie podstawowych czynności jest kącik ćwiczeń dnia praktycznego. Dla małego dziecka czynności te są świetną zabawą, sygnałem zadowolenia dziecka jest wielokrotne ich powtarzanie. Ćwiczenia te są łatwe do zrozumienia i wykonania. Dzięki wykonywaniu takich ćwiczeń dziecko wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija samodzielność i pewność siebie oraz doskonali koordynację ruchów. Ćwiczenia te dopasowane są do wieku dziecka, a używane przedmioty dostosowane wielkością do potrzeb dziecka.

Dzieci uczą się samodzielności w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych wobec własnej osoby: mycie rączek, czesanie, dmuchanie noska, korzystanie z toalety, rozbieranie i ubieranie, dbałość o najbliższe otoczenie (zamiatanie, wycieranie stołów itd.). Jest to bardzo ważny element pracy metodą Montessori, a równocześnie sprawia dzieciom dużo radości i satysfakcji ponieważ poszerzenie samodzielności jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych małego dziecka.

Maria Montessori

Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci.

Maria Montessori (1870-1952), była włoską lekarką i pedagogiem, twórczynią systemu wychowania przedszkolnego opartego na założeniach naturalizmu pedagogicznego, według którego należy rozwijać aktywność dziecka.

Maria Montessori dążyła do umożliwienia dziecku swobodnej aktywności i wszechstronnego rozwoju.

Celem systemu Montessori jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości.

Montessori uważała, że każde dziecko ma swój własny, naturalny plan rozwoju, aktywizowany przez środowisko w którym się wychowuje.

Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi istotny warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności.

Dziecko w ujęciu Mari Montessori jest „budowniczym samego siebie”, cały proces budowy powinien odbywać się w interakcji ze środowiskiem dziecka.

Montessori podkreślała, że edukacja powinna być oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i zainteresowaniach dziecka przy współistniejących okresach tzw. wrażliwych fazach. Dzieci uczą się przez działanie, zdobywają praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.

Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel pełni rolę wspierającą dziecko, pomaga samodzielnie rozwijać i odkrywać rzeczywistość.

„EDUKACJA OPARTA NA ZAŁOŻENIACH MARII MONTESSORI PROWADZI DO RADOŚCI I CIEKAWOŚCI Z ODKRYWANIA ŚWIATA”

Dlaczego wybrać właśnie Montessori?

W naszym żłobku dzieci wzbogacają wiedzę przez zabawę, m.in. poprzez:

Śpiew
Dzieci, które śpiewają, lepiej się rozwijają. Śpiewanie działa leczniczo na całe ciało i ćwiczy mowę.Niektórzy wysnuwają nawet hipotezę, że śpiewanie niemowlęciu jest pierwszą lekcją języka, z jaką maluch się styka i może zapobiec problemom językowym w późniejszym życiu.

Język angielski

Przyswajanie przez dziecko wszystkich języków, które słyszy ono w swoim otoczeniu rozpoczyna się jeszcze w łonie matki i trwa przez pierwsze miesiące i lata dziecka. Dzieci w tym wieku mają niezwykłe możliwości, by chłonąć język.

Książki
Wybór książek jest tak samo ważny jak wybór zabawek. Dlatego też na naszych półeczkach nie ma przypadkowych pozycji. Nasza biblioteczka to bardzo przemyślane miejsce w każdej klasie.

Czytanie i pisanie
Od narodzin naszego dziecka możemy wspomagać jego naukę mowy poprzez nasz wzrokowy kontakt z nim, słuchanie tego, co do nas mówi, poprzez czytanie na głos od samego początku. Takie przygotowanie będzie później owocowało w trakcie jego nauki czytania i pisania.

Muzyka
Gust muzyczny u dziecka formuje się we wczesnych latach życia, dlatego też w naszym żłobku nie zabraknie pięknej muzyki oraz zajęć z instrumentami muzycznymi.

Sztuka
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

2gru2018

W piątek (30 listopada) odbyły się pierwsze zajęcia Dogoterapeutyczne w Tęczy Montessori w Gdańsku na ul. Guderskiego 26h.
Maluchy miały okazję poznać przyjaciółkę, która będzie ich teraz odwiedzała regularnie, dowiedzieć się jak prawidłowo karmić psa smakołykami, jak należy się przy psie zachowywać, ale także bawiły się z nią w ukrywanie i szukanie smaczków oraz obejrzały sztuczki, które zaprezentowała oczywiście Emi. Na koniec wszyscy mogli odwzorować swoje uczucia z tego spotkania na psiej karce oraz otrzymali psią naklejkę.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii na Facebooku @TeczaMontessori

 

4wrz2018

Z początkiem września mamy nasza pierwszą salę błękitną! Powitaliśmy również pierwsze dzieciaczki.
Do 7 września dla dzieci będzie oddane całe piętro i plac zabaw. A w październiku parter!
Zdjęcia sali można podejrzeć w galerii 😉

4wrz2018

Skąd myśl o Żłobku Montessori?

Otworzenie Żłobka Montessori jest urzeczywistnieniem marzeń, aby stworzyć dla dzieci miejsce, w którym nie tylko będą otoczone miłością, ale będą też miały szanse na indywidualny rozwój- każdy we własnym tempie, przy odpowiednio zorganizowanym otoczeniu.

Najmłodsze dzieci są dla mnie niezwykle ważne. Kocham patrzeć jak stawiają pierwsze kroki, budują relacje, stają się samodzielne i się rozwijają. Ich rozwój od samego początku jest fascynujący i ogromnie ważny dla każdego rodzica ale i społeczeństwa. Wspomagając i rozwijając ich myślenie, poczucie wartości i wyobraźnię tworzymy świat pełen miłości, ale także przyszłości. To jaka ona zaś będzie, zależy od wychowania które otrzymają nasze dzieci od najmłodszych lat. Jeśli wychowamy je na ludzi otwartych, ciekawych świata oraz odpowiedzialnych za siebie i otoczenie w jakim funkcjonują, będziemy budować coraz lepszy świat – gdyż to nasze maleństwa w przyszłości będą za niego odpowiedzialne.
Ponadto poznając bliżej stworzoną przez Marię Montessori metodę, uważam iż jest wzorową, dlatego pragnę na jej fundamentach budować małe indywidualne osobowości. Pragnę pozwalać rozwijać się maluchom zgodnie z ich własnym tempem rozwojowym, wspierając ich w codziennościach z jakimi będą musieli się zmierzyć oraz codziennie patrzeć jak eksplorują, eksperymentują i coraz to szukają nowych rozwiązań.

Pytania i odpowiedzi

Czy dzieci będą spacerowały ?

Tak. W miarę możliwości (zróżnicowanie wiekowe) dzieci będą spędzać czas również na spacerach. Nasza lokalizacja w malowniczej okolicy zbiornika Świętokrzyska I, po prostu prowokuje do częstych wyjść, niezależnie od pory roku czy nawet pogody. Dlatego właśnie namawiamy każdego naszego rodzica do zakupu kaloszy i spodni przeciwdeszczowych 😉

Dla młodszych, dysponujemy placem zabaw przy placówce.

Co jeśli moje dziecko ma indywidualną dietę zalecaną przez lekarza?
Czy oferujemy opiekę godzinową?
Jak wygląda odbieranie dzieci po godz. 16:00 ?
Czy w czasie nieobecności dziecka muszę płacić za wyżywienie?
Czy jestesmy żłobkiem, klubem, punktem opieki dziennej? Jakie są różnice ?

Mamy status żłobka!

Drodzy Państwo, nasza placówka uzyskała pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego, dzięki czemu zostaliśmy wpisani w 2019 roku do Krajowego Rejestru Żłobków i Klubów jako ŻŁOBEK.

Opinie o placówce Tęcza Montessori

Więcej o systemie Emp@tia można poczytać TU.

Jak działamy?

Oprócz troskliwej opieki i pielęgnacji naszych „Maluszków” zapewniamy szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mających na celu prawidłowy i harmonijny rozwój każdego dziecka.

Naszym atutem jest działanie w oparci o innowacyjne metody wychowawcze i wykształcona w tym kierunku kadra.

Grupy:

Dzieci dzielone są na kilka grup. Każda sala ma na wyposażeniu pomoce Montessoriańskie i w miarę możliwości intelektualnych prowadzone są zajęcia z założeniami Montessoriańskimi. Staramy się tworzyć małe ilościowo, kameralne, liczące maksymalnie po 10 dzieci, w zależności od wieku. Tylko jedna sala w placówce może liczyć do 20-ga dzieci, ma ona jednoznacznie największe zaplecze oraz przestrzeń montessoriańską.
Grupa Nido (z wł. Gniazdo) – od 20 tyg. życia do roku
Grupa – od 1 roku do ok. 2 lat
Grupa – od 2 do 3 lat

Dzięki temu iż grupy nie są liczne, opiekunki mają możliwość dużo większej koncentracji na potrzebach maluszków, niż w grupach liczniejszych.

Dzieci najmłodsze – od 20 tyg. życia – w tej grupie plan dnia dostosowany jest do rytmu, potrzeb i wymagań podopiecznych.
Obejmuje:
– posiłki (wg. ustaleń)
– spanie wg. zapotrzebowania
– zabawy ruchowe
– elementy bajkoterapii, muzykoterapii i inne
– pobyt na świeżym powietrzu
– elementy z dogoterapii

Metoda Gordona
opis
Czytaj więcej

Metoda NVC
opis
Czytaj więcej

Chustonoszenie
opis
Czytaj więcej

Metoda BLW
opis
Czytaj więcej