Category "RPOWP"

3lip2019

Załączniki:

Treść:

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.1 Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do 18.07.2019 od dnia publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. oraz na stronie internetowej zamawiającego.

1.2 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska
ul. Konrada Guderskiego 26 H
80-180 Gdańsk
Czynne w godzinach 8.00-16.0
z dopiskiem „Oferta na usługi cateringowe”
lub wysłać na adres e-mail: info@teczamontessori.pl

Za termin przyjęcia oferty w wersji papierowej uznaje się wpływ oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail.

1.3 Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

1.4 Informacja o wyłonionym oferencie zostanie upubliczniona bazie konkurencyjności.

Wyłoniony zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania dokumentów.

1.5 Zamawiający ogłosi wybór oferentów na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta drogą mailową lub telefonicznie opublikuje także stosowną informację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

1.6 Oferta niespełniająca wymagań niniejszego zapytania w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będąca ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień oferenta) nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny oferty. Dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny.

1.7 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.
Zapytanie ofertowe może zostać anulowane bez podawania przyczyny.

1.8 Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności i ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego , oraz o ile okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie podana do publicznej wiadomości . W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert. Informacja taka zostanie podana na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ .

1.9 Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w terminie 2 dni od przedłożenia umowy zwycięskiemu oferentowi. Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę z listy rankingowej, w przypadku braku innych ofert dokona wyboru z tzw. „wolnej ręki”.

1.10 W przypadku braku wpływu ofert w terminie wskazanym w punkcie 13.1 lub wpływie ofert niespełniających kryteriów wynikających z warunków niniejszego zapytania Zamawiający zamyka zapytanie jako nierozstrzygnięte umieszczając stosowną informację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ .

Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@teczamontessori.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Szczerbowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607589895

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” nr umowy Nr Projektu: RPPM.05.03.00-22-0025/18-01 Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka dziecięcego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Konrada Guderskiego 26 H.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku” nr umowy Nr Projektu: RPPM.05.03.00-22-0025/18-01 Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z treścią zapytania ofertowego – załącznik.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 do Żłobka Montessori Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Konrada Guderskiego 26 H.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pomocnicze Kody CPV
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczanie posiłków 2 razy dziennie w ustalonych godzinach – zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Wykonawca posiada zarejestrowaną działalność gastronomiczną z cateringiem.
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonywania zamówienia: lokal gastronomiczny, pojazd – środek transportu do przewożenia żywności posiadający pozytywną opinię sanitarną wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, pojemniki/termosy, w której przewożona będzie żywność są zgodne z wymaganiami systemu HACCP.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu;

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Klauzule społeczne – dodatkowo premiowane.

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia min. 1 osoby, która jest:
– osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
– bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
– osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
– osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
– osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
– osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
– osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
– osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
– ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Warunki zmiany umowy

2.1 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.

Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazywania bez dodatkowego wynagrodzenia praw autorskich o ile takowe wystąpią, możliwość odstąpienia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji usługi), kary umowne (co najmniej do wysokości miesięcznego wynagrodzenia przy obecności 25 dzieci) lub inne ogólnie przyjęte w obrocie gospodarczym zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy.

2.2 W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.3 Cena przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym.

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów, ani też ofert częściowych.

2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie usługi;
b) zmiany spowodowane:
– siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
– zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
– zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
– zmianami formalno-organizacyjnymi.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane jest uzupełnienie załączników: Formularza ofertowego i Oświadczeń. Oferta musi być zgodna z Zapytaniem Ofertowym – załącznik.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załącznikiem – Zapytanie Ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria merytoryczne:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 55%,
B. cena brutto (specjalne potrzeby żywieniowe) – waga 30%
C. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B +C
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
C – Liczba punktów za kryterium: C
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z Żłobka dziecięcego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska dla dzieci bez specjalny potrzeb żywieniowych
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 55 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 55 pkt.

B – Cena oferty (specjalne potrzeby żywieniowe)

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie usługi cateringowej – dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi ze Żłobka dziecięcego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska
Punkty za kryterium: cena oferty (B) zostaną przyznane wg wzoru:
B= ( Bm : Bc ) x 55 pkt, gdzie:
B- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Bc- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 30 pkt.

C – klauzula społeczna

Punkty za kryterium C przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone z zapytaniem ofertowym.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

Wyłoniony oferent zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w ciągu 2 dni od daty zakończenia składania dokumentów.

Wykluczenia

3.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:

a. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,

• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

• Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

3.2 Dokumenty o których mowa w punkcie 7.1 należy przedstawić w formie oświadczenia podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

3.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego.

3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

TĘCZOWY RAJ JOANNA KWIETNIEWSKA

Adres

Kraczewicka 15

24-320 Poniatowa (miasto)

lubelskie , opolski

Numer telefonu

507960761

NIP

7171740262

Tytuł projektu

Mama w pracy – utworzenie Żłobka Montessori Tęczowy Raj w Gdańsku

Numer projektu

RPPM.05.03.00-22-0025/18-01
GDAŃSK, 03-07-2019
W drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego, została wybrana firma z którą podpiszemy umowę na świadczenie usług cateringowych: Catering Zielona Kuchnia Michał Wieczerzycki, ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy.
9mar2019

Rekrutacja: od dnia 01.03.2019 do 31.03.2019

Wyniki rekrutacji: do 30.04.2019 r.

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce
  • Umowa uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce

Wstępna Karta Zgłoszenia do wypełnienia w zakładce O Nas – Rekrutacja – Karta Zgłoszenia (na drugiej stronie wybieramy opcję: GRUPA z projektu aktywizacji osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy).